វិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១៥

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%a1%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%94%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%92%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9e%98%e1%9e%9f%e1%9e%b7%e1%9e%80

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%a1%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%94%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%92%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9e%98%e1%9e%9f%e1%9e%b7%e1%9e%80

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 08/10/2015, in វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាសម្រាប់បាក់ឌុប and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: