Monthly Archives: June 2020

មេរៀន​សង្ខេប និងលំហាត់គំរូ គណិត រូប គីមី ជីវៈ

គណិតវិទ្យា : មេរៀនសង្ខេបគណិតវិទ្យា និងលំហាត់គំរូ សម្រាប់ជាជំនួយដល់សិស្សថ្នាក់ទី ១២

រូបវិទ្យា :  រូបវិទ្យា​ទី១២មេរៀន​សង្ខេប​និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​សិស្សថ្នាក់ទី ១២

គីមីវិទ្យា : គីមីវិទ្យា​ទី១២មេរៀន​សង្ខេប​និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​សិស្សថ្នាក់ទី ១២

ជីវវិទ្យា : ជីវវិទ្យា​ទី១២មេរៀន​សង្ខេប​និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​សិស្សថ្នាក់ទី ១២

%d bloggers like this: