កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ឆ្នាំ២០០២-២០១៨

Cover

>> ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា
>> ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន
+ ធ្វើកំណែដោយ
         ១. លោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា (កំណែពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧)
         ២. លោកគ្រូ សេង រ៉ានី (វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា២០១៨)
និង អត្រាកំណែរបស់ក្រសួងក្នុងឆ្នាំ២០១៨

Posted on 27/08/2019, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: