កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅបរទេស

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងអាហារូបករណ៍

> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅបរទេស

>> ទាញយក | Download pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា។ ខ្ញុំមានបង្រៀនគួរគណិតវិទ្យានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទីតាំនៅសាលាបង្រៀនគួរស្ទីម-STEAM Tuition Center

Posted on 16/09/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាប្រឡងអាហារូបករណ៍ and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: