+ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (ប្រឡងរួច)

Pages from [www.pisethsok.wordpress.com] Math12_BacII_2002-2010

+ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (ប្រឡងរួច)

+ ពីឆ្នាំ ២០០២ ដល់ ២០១០

>> ទាញយក PDF

 

 

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 07/08/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាសម្រាប់បាក់ឌុប and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: