សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ និង ទី១២

Cover 1 side

សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១ រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ

ក្នុងសៀវភៅនេះមាន មេរៀន ៖ ១. ចំនួនកុំផ្លិច

២. លីមីតនៃអនុគមន៍

៣. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

៤.ដេរីវេនៃអនុគមន៍

៥. អនុវត្តន៍ដេរីវេ

ដែលមានគន្លឹះដោះស្រាយ លំហាត់គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និង លំហាត់ស្រាយជ្រាវផ្សេងៗ

ដោនឡូដសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ភាគ១ (ពីgoogle drive)

  ក្រប.jpg

សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១  រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ

ក្នុងសៀវភៅនេះមានគន្លឹះដោះស្រាយ លំហាត់គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និង លំហាត់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ដែលមានមាន៥ មេរៀនគឺ

១. ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត

២. ស្វ៊ីតនព្វន្ត

៣. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

៤.ផលបូលតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ

៥. ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូដសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

  សមីការត្រីកោណមាត្រ_Page_001 សៀវភៅ សមីការត្រីកោណមាត្រ  រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ ក្នុងសៀវភៅនេះមាន ៖ ១. គន្លឹដោះស្រាយនៃសមីការត្រីកោណមាត្រ ២. លំហាត់គំរូ ៣.  កំណែលំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗ ៤. លំហាត់អនុវត្តន៍ និង លំហាត់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

ចុចលើ  សមីការត្រីកោណមាត្រ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 19/08/2014, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: