គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ

លំហាត់គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ(អ៊ឹម ឈុនហោ)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

លំហាត់គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ ភាគ២ (អ៊ឹម ឈុនហោ)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

លំហាត់គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ ភាគ៣ (អ៊ឹម ឈុនហោ)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

សមីការត្រីកោណមាត្រ_Page_001

ទាញយកសៀវភៅ សមីការត្រីកោណមាត្រ

 

Cover 1 side

ទាញយក សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១

 

គណិត ១១ ភាគ១

ទាញយក សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ភាគ១

 

សិក្សាអនុគមន័ ថ្នាក់ទី១២ ( លឹម យូសេង )-2

ទាញយកសៀវភៅ សិក្សាអនុគមន៍ (លឹម យូសេង)

សៀវភៅនេះមាន ៖

 វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែ

លំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សពូកែ

អ្នករៀបរៀង សុខ ពិសិដ្ឋ

ចុចលើ ទីនេះ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

ទាញយក សៀវភៅធរណីមាត្រ ថ្នាក់ទី៩

 

លំហាត់ដេរីវេ (អ៊ូច ប៊ុនថន)

ចុចលើ  តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

កោនិច (អ៊ូច ប៊ុនថន)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

លំហាត់លីមីត (អ៊ូច ប៊ុនថន)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀភៅនេះ

 

100 លំហាត់គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

១០០១លំហាត់គណិតវិទ្យា (ហៃ ប៉ាហ៊ិន)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

ចំនួនកុំផ្លិច(សុខ ពិសិដ្ឋ)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

ចំនួនកុំផ្លិច (ប៉ោក ស្រេន)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

ចំនួនកុំផ្លិច (លឹម ផល្គុន)

ចុចលើ  តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

ចំនួនកុំផ្លិច(គរុនិស្សិតជំនាន់ទី២២)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

ចំនួនកុំផ្លិច (ហៃ ប៉ាហ៊ិន)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: