វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប

+ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា (ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ)

+ អ្នករៀបរៀង : សុខ ពិសិដ្ឋ

>> ទាញយក PDF

Advertisements

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩

This slideshow requires JavaScript.

+ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ (គ្មានចម្លើយ)

+ ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងខេត្តព្រៃវែង ពីឆ្នាំ ២០០៩ដល់ ២០១៣

https://drive.google.com/file/d/1WX6u0KMn4PL6wIeZy-tK-B5N_cKBQ4ET/view?usp=sharing

>> ទាញយក pdf

កំណែលំហាត់ធរណីមាត្រ ថ្នាក់ទី៩

ក្រប ធរណីមាត្រទី៩

>> ទាញយក | Download

គន្លឹះដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី៣ និង ដឺក្រេទី៤

ក្រប សមីការដឺក្រេទិ៣&៤

>> ទាញយក | Download pdf

គន្លឹះអនុគមន៍

This slideshow requires JavaScript.

 • ឆ្នាំ ១៩៩៦
 • ប្រភេទ : pdf
 • ទំហំ : 13.7 MB

>>  ទាញយកសៀវភៅ គន្លឹះអនុគមន៍ | download

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា-រូបវិទ្យា ប្រឡងជ្រើរើស​សិស្សពូកែ ថ្នាក់ទី៩ ដែលប្រឡងរួច

This slideshow requires JavaScript.

>> ទាញយកវិញ្ញាសាទាំងអស់

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ និង ១២ ដេរីវេ និង អនុវត្តន៍ដេរីវេ

រៀបរៀងដោយ វ៉េង ស្រ៊ឺន• អ្នករៀបរៀង ៖ វ៉េង ស្រ៊ឺន (គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមឯកទេស គណិតវិទ្យា នៃវិទ្យាល័យជាច)

 • ឆ្នាំ ៖ ២០១៧
 • ចំនួនទំព័រ ៖ ១១៤
 • ប្រភេទ ៖ pdf
 • ទំហំ ៖ 1.7 MB

>> ទាញយក |Download pdf

វិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ទូទាំងស្រុកកំពង់ត្របែក ២០១៥

>>  ទាញយក | download pdf

បណ្ដុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា សម្រាប់Android

 • បណ្ដុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា សម្រាប់Android
 • លោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ
 • ឆ្នាំ ២០១៧
 • ទំហំ 44 MB

>> Install from Play Store

គន្លឹះលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ភាគ១

• ឆ្នាំ ១៩៩៧

• ចំនួនទំព័រ ២៧៨

• ទំហំ 31 MB

• ប្រភេទ pdf

ទាញយក| Download