តេស្តសមត្ថភាពសិស្សថ្នាក់ទី១២ ផ្នែកគណិតវិទ្យា (Online)

Math Test

តេស្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១២៥)
សេចក្ដីណែនាំ ៖
>> ចំពោះសំណួពហុជ្រើសរើស ត្រូវជ្រើសយកតែចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់។
>> លំហាត់ចម្លើយខ្លី ត្រូវសរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយដែលសម្រួលរួច។
ចុចទីនេះដើម្បីចូលរួមតេស្ត

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ឆ្នាំ២០០២-២០១៨

Cover

>> ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា
>> ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន
+ ធ្វើកំណែដោយ
         ១. លោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា (កំណែពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧)
         ២. លោកគ្រូ សេង រ៉ានី (វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា២០១៨)
និង អត្រាកំណែរបស់ក្រសួងក្នុងឆ្នាំ២០១៨

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាបារាំង

Cover.jpg

>> សៀវភៅ កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាបារាំង
>> ជាសៀវភៅដែលលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សគួរតែមានសម្រាប់បង្រៀន និង រៀន ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងឆមាស និងបាក់ឌុប ២០០២-២០១៣

a-Cover.jpg

>> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងឆមាស និងបាក់ឌុប ២០០២-២០១៣

>> ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកPDF (18Mb)

 >> ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក | Download PDF   (118Mb)

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

1.Cover for .jpg

>> វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២
>> ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៩
>> រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ

អនុគមន៍សនិទាន

>> ទាញយក | Download PDF

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

Front

>> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

>> មានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិ និង វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី

>>> ទាញយក | Download pdf

លំហាត់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ និង លោការីត

1000 . Expo N Logarithm

លំហាត់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ និង លោការីត

>>> ទាញយក PDF

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលរៀនវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងចូលសាលាតិចណូ

>> វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលរៀនវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០១៤-២០១៧

>> ទាញយក|Download pdf

 

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅបរទេស

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងអាហារូបករណ៍

> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅបរទេស

>> ទាញយក | Download pdf