អនុគមន៍សនិទាន

>> ទាញយក | Download PDF

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

Front

>> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

>> មានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិ និង វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី

>>> ទាញយក | Download pdf

លំហាត់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ និង លោការីត

1000 . Expo N Logarithm

លំហាត់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ និង លោការីត

>>> ទាញយក PDF

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលរៀនវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងចូលសាលាតិចណូ

>> វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលរៀនវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០១៤-២០១៧

>> ទាញយក|Download pdf

 

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅបរទេស

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងអាហារូបករណ៍

> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅបរទេស

>> ទាញយក | Download pdf

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា Lim YouSeng_Page_01.jpg

+ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

+ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប ប្រឡងអាហារូបករណ៍ ប្រឡងគ្រូ ប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ

+ រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ លឹម យូសេង

>>> ទាញយក | Download pdf

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន គ្រូបឋមសិក្សា និង មតេយ្យសិក្សា

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ (ជុំ មាន)

>> ទាញយក | Download pdf

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន គ្រូបឋម និងមតេយ្យសិក្សា ២០០២-២០១៧

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ (ប្រើស ដារ៉ា)

>> ចងក្រង និងធ្វើកំណែដោយលោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា ដែលខិតខំស្រាវជ្រាវ និង ចងក្រង និងធ្វើកំណែវិញ្ញាសានេះសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នា។

>> ទាញយក | Download pdf

ស្វ៊ីត និង ស៊េរី

ស្វ៊ីត និង ស៊េរី

>> ទាញយក​ | Download PDF

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលNIE ២០០៧,២០០៩,២០១០

Cover for doc sharing_2

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលNIE ២០០៧,២០០៩,២០១០

>>> ទាញយក | Download pdf file